VIJLEN HET MARIAMONUMENT

Op verzoek van diverse dorpsgenoten belichten we nog eens kort hoe Vijlen nu bijna 60 jaar geleden ertoe kwam aan de rand van het bos een Mariamonument op te richten. Het idee om daar een Mariabeeld te plaatsen ontstond tijdens een wandeling van de toenmalige kapelaan Nobis en de heer Theo Vaessen door het Vijlenerbos in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog. Op de plek waar nu het Mariabeeld staat werd uitvoerig over het plan gesproken. Korte tijd later ( 1941 ) werd kapelaan Nobis overgeplaatst naar Simpelveld. Wegens verzet tegen de Duitse bezetters werd hij in mei 1942 in Duitse krijgsdienst opgenomen en naar het Oostfront gezonden, waar hij op 29 januari 1944 gesneuveld is. Na de komst van zijn opvolger Kapelaan L. Hünen, werd een comité opgericht dat zich tot doel stelde de plannen van het plaatsen van een Mariabeeld aan de rand van het Vijlenerbos concrete vorm te geven.

Dit comité werd gevormd door de heren Willem Heinen voorzitter, Theo Vaessen secretaris. Jos Mohnen penningmeester, Jos Schins, Peter Kusters, Mathieu Wiertz, Johan Demollin, Leo Gelissen, Mathieu Brouwers, Leon Baumsteiger en Leo Spaubek leden. Het comité kreeg spontane medewerking, van alle rechtgeaarde Vijlenaren en zodoende kon alle voorbereidend werk voor de bouw in eigen hand gehouden worden. Peter Horbach, een architect uit Heerlen, maakte de tekening en de heer Wenders uit Mechelen voerde het plan uit. De stenen waarmee het monument is opgericht, stammen uit het Vijlenerbos, en werden spontaan door de mensen uit het dorp met paard en kar aangevoerd Het Mariabeeld werd vervaardigd door de heer Lieben uit Brunssum en gebakken in de fabriek St. Joris te Beesel. De grond, waarop het Mariamonument werd gerealiseerd, verkreeg men in eigendom door ruil en bijbetaling. Dankzij de inzet en offerbereidheid van velen breekt de dag aan dat het Mariabeeld kan worden onthuld . Dat gebeurt tijdens een lof op zondag 27 mei 1945 door Mgr. Dr. G. Lemmens, de toenmalige Bisschop van Roermond.

In de loop der jaren hebben duizenden mensen de weg gevonden naar het Mariamonument, biddend om verhoord te worden en getroost te worden, als het leven moeilijk is. Omdat het beeld de tand des tijds niet heeft kunnen weerstaan, vervaardigd kunstenaar Sjef Drummen uit Heerlen een nieuw beeld dat op zondag 2 oktober 1966 tijdens een Eucharistieviering bij het monument door de toenmalige pastoor Wetzeler werd ingezegend.

In 1988 besluit het comité langs de toegangsweg naar het Mariamonument een kruisweg te plaatsen. Dankzij de financiëele bijdragen van de parochianen, oud-Vijlenaren, de medewerking van zes grondeigenaren en het werk van diverse vrijwilligers, kunnen de kruiswegstaties, waarvan de reliefs weer vervaardigd zijn door Sjef Drummen, op zondag 20 oktober tijdens een plechtig lof bij ideale weersomstandigheden ingezegend worden.

Het huidige comité dat de zorg heeft voor het in stand houden van het Mariamonument is als volgt samengesteld: Arthur Delnoy voorzitter, Math Hamers secretaris, Wiel Heinen penningmeester,Wiel Heinen penningmeester, John Dritty, Jos Schins. Leo Spaubek, Egidius Kusters, Jan Wiertz, Wiel Demollin, Bert Kusters en Hub Schins leden.

Bron: Vaalser weekblad 12 dec 2003 door Jean Mordant.